JÄTTEENKÄSITTELYN VAARAT

JÄTTEENKÄSITTELYN VAARAT

 

Biohajoavien jätteiden erilliskeräys ja niiden käsittely kompostointi- ja bioenergialaitoksissa on voimakkaasti lisääntymässä myös Suomessa.

EY:n sivutuoteasetus (1069/2009) ja sen toimeenpanoasetus (142/2011) edellyttävät kaupoista ylijäävien elintarvikkeiden toimittamista jätteidenkäsittelylaitoksiin. Kaatopaikoille loppusijoitettavan yhdyskuntajätteen määrää tullaan merkittävästi vähentämään tulevina vuosina. Biohajoavien jätteiden laitosmaisesta käsittelystä saattaa seurata työntekijöille työturvallisuusriskejä.

 

Jätteenkäsittelyssä ja jätteiden hyödyntämisessä pitää tunnistaa ja huomioida entistä paremmin työterveys- ja ympäristövaarat ennen käytäntöjen vakiintumista ja suurten laitosinvestointien tekoa. Tämä siksi, ettei uudelleen muotoutuvasta jätehuollosta tule erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttava toimiala. Työntekijämäärät ovat alalla kasvamassa varsinkin jätteistä saatavan bioenergian tuotannossa.

 

On siis selvitettävä, onko olemassa mikrobiologisia terveysvaaroja biohajoavien jätteiden laitosmaisessa käsittelyssä.

 

Vastauksia pitää saada mm. seuraaviin kysymyksiin:

 

  • Ovatko nykyiset suojaustoimenpiteet riittävät työntekijöiden

työturvallisuudelle bioenergia-ja kompostointilaitoksissa?

 

  • Millainen on prosessijäännösten hygieeninen laatu?

 

Näillä tiedoilla on tulevaisuudessa tärkeä merkitys biohajoavien jätteiden ja niistä prosessoitujen lopputuotteiden parissa työskentelevien ihmisten terveydelle.

 

Viitearvot ja mikrobien terveyshaitat

 

Kemiallisten altisteiden mittaustuloksia voidaan verrata Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 1213/2011 annettuihin haitallisiksi tunnettuihin pitoisuuksiin (HTP-arvot, STM:n julkaisu 2015:5).

Altistumista verrataan kahdeksan tunnin raja-arvoon (HTP8h), kun altistuminen kestää koko työvuoron ajan. Mikäli altistuminen on lyhytaikaista, verrataan mittaustuloksia viidentoista minuutin raja-arvoon (HTP15min). HTP-arvot ovat pienimpiä ilman epäpuhtauspitoisuuksia, jotka ministeriön arvion mukaan voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle, terveydelle tai lisääntymisterveydelle

 

Suomessa ei ole toistaiseksi HTP-arvoa ilman endotoksiini- ja mikrobipitoisuuksille. Terveysperusteiseksi ilman endotoksiinipitoisuuden kahdeksan tunnin viitearvoksi on ehdotettu

90 EU/m3 (EU = endotoxin unit eli endotoksiiniyksikkö). Viitearvo on saatu hollantilaisen ja pohjoismaisen asiantuntijaryhmän toimesta.

 

Endotoksiinit ovat gram-negatiivisten bakteerien soluseinämän osasia, joita esiintyy kaikkialla siellä missä bakteereitakin. Endotoksiinit irtoavat ympäristöön bakteerisolun tuhoutuessa ja bakteerien lisääntymisen aikana. Endotoksiinien on todettu aiheuttavan tai olevan osatekijänä aiheuttamassa mm. astmaa, kroonista bronkiittia ja orgaanisen pölyn aiheuttamaa kuumeoireilua (ODTS). Lähde: Työterveyslaitos Helsinki

 

 

Hans Brunila

Ins./ Ymp.Asiantuntija